КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ

 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Съгласие- 1905г.”, град Българово, общ. Бургас

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

 1.Длъжност

Читалищен секретар

2.Правоотношение:

Трудово

3.Кратко описание на длъжността, според длъжностната характеристика:

Организация, ръководство и контрол на цялостната работа на читалището и  читалищната библиотека,  в това число да осъществява координация и контрол на документооборота на читалището, включващ цялостния технологичен процес на работа с документите, създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и архивиране.

4.Място на работа:

Народно читалище „Съгласие 1905г.”, гр. Българово, общ. Бургас, обл. Бургас, ул. ”Първи май” № 1

5.Характер на работа:

Организация, ръководство и контрол на цялостната работа на читалището.
6.1. Изисквания за заемане на длъжността:

–    Минимална степен на завършено образование – средно или висше /магистърската степен на висшето образование се счита за предимство при равни други условия/

–    Познаване на българското законодателство в областта на културата;  познаване на структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;

–    Практически опит в административно отношение;

–    Да умее да осъществява координация и контрол на документооборота, включващ цялостния технологичен процес на работа с документите, създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и архивиране.

–    Да познава и прилага законите и изискванията относно трудовия процес, Устава и вътрешните нормативни документи на читалището;

–    Компютърна грамотност, Word, Excel, Internet, работа с правно информационни продукти, работа с електронни регистри и системи, свързани с  работата на читалището

–    Организационни умения, комуникативност, умение за работа в екип, адаптивност, професионална ангажираност  и отговорност.
6.2.    Допълнителни условия, носещи предимство:

–    Професионален опит на същата или подобна длъжност;

–    Управленски опит;

–    Образование в областта на културата;

–    Опит в областта на културата и художествената самодейност;

–    Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

–    Владеене на чужд език;

–    Кандидата да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Бургас.

7. Начин на провеждане на конкурса:

–    Подбор по документи, съответно проверка на представените такива с предварително обявените изисквания;

–    Събеседване с допуснатите по документи кандидати, на което ще бъдат задавани и въпроси свързани с дейността на читалищата, както и такива свързани с  вижданията на кандидата за развитието на читалището;

 8.Необходими документи:

–    Заявление за участие в конкурса, заедно с всички необходими документи се приемат в читалището.

–    Документ за самоличност – копие;

–    Диплом за придобито образование, специалност, квалификация – копие;

–    Документ, удостоверяващ  професионален опит (трудова, осигурителна, служебна  книжка на кандидата) – копие;

–     Свидетелство за съдимост;

–    Професионална автобиография /СV/;

–    Документи за компютърна грамотност и за чужд език, ако притежава такива /копия/;

 

При подаване на документите се представят и оригиналите за сравняване. Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

9. Срок и място за подаване на документите и разработената концепция:

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден  от 8.30 ч. до 17.00 ч. в  Народно читалище „Съгласие 1905 г.”, гр. Българово, на адрес: гр. Българово, общ. Бургас, п.к.8010, ул. ”Първи май” №1, тел. 0888311699 – председател, в срок до 27.09.2021 г.

Заявлението и документите за участие, описани подробно в т. 6, се подават в запечатан плик с надпис “Конкурс за заемане на длъжността “Читалищен секретар” на Народно читалище „Съгласие 1905 г.”, гр. Българово, изписват се трите имена на кандидата, адрес, телефон и e-mail (ако има такъв).

10. Минимален размер на основната работна заплата и работно време:

900 лева, при 8 часов работен ден с готовност за ангажираност през почивни дни при провеждането на културни мероприятия.

 

В срок до 10 дни от изтичане срока за подаване на документи, кандидатите ще бъдат уведомени дали са допуснати, както и за датата и часа на насрочения конкурс.

Списъците с кандидатите и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на официалния сайт на читалището https://nchsaglasie1905.ecocleantm.com/

Все още няма коментари.

Вашият коментар