ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Съгласие 1905”,
ЕИК- 000044819 град Българово, общ. Бургас
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР
1.Длъжност
„Читалищен секретар“
2.Правоотношение:
Трудово
3.Кратко описание на длъжността, според длъжностната характеристика:
организация, ръководство и контрол на цялостната работа на читалището (организация на текущата, основна и допълнителна дейност на читалището) и читалищната библиотека, в това число да осъществява координация и контрол на документооборота на читалището, включващ цялостния технологичен процес на работа с документите, създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и архивиране, както и за работата на персонала на читалището.
4. Място на работа:
Народно читалище „Съгласие 1905”, гр. Българово, общ. Бургас, обл. Бургас, ул. ”Първи май” № 1
5. Характер на работа:
Организация, ръководство и контрол на цялостната работа на читалището.
6.1. Изисквания за заемане на длъжността:
– Минимална степен на завършено образование – средно или висше /магистърската степен на висшето образование се счита за предимство при равни/
– Познаване на българското законодателство в областта на културата; познаване на структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;
– Практически опит в административно отношение;
– Да умее да осъществява координация и контрол на документооборота, включващ цялостния технологичен процес на работа с документите, създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и архивиране.
– Да познава и прилага законите и изискванията относно трудовия процес, Устава и вътрешните нормативни документи на читалището;
– Компютърна грамотност, Word, Excel, Internet, работа с правно информационни продукти, работа с електронни регистри и системи, свързани с читалищната дейност;
– Организационни умения, комуникативност, умение за работа в екип, адаптивност, професионална ангажираност и отговорност.
6.2. Допълнителни условия, носещи предимство:
– Професионален опит на същата или подобна длъжност;
– управленски опит;
– образование в областта на културата;
– опит в областта на културата и художествената самодейност;
– участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
– владеене на чужд език;
– кандидата да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Бургас.
7. Начин на провеждане на конкурса:
– Подбор по документи, съответно проверка на представените такива с предварително обявените изисквания;
– Събеседване с допуснатите по документи кандидати, на което ще бъдат задавани и въпроси свързани с дейността на читалищата, както и такива свързани с вижданията на кандидата за развитието на читалището, в това число ще се изисква кратко представяне на управленска програма и стратегия;
8.Необходими документи:
– Заявление за участие в конкурса (молба в свободен текст), заедно с всички необходими документи се приемат в читалището;
– Документ за самоличност – копие;
– Диплом за придобито образование, специалност, квалификация – копие;
– Документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, осигурителна, служебна книжка на кандидата) – копие;
– Свидетелство за съдимост;
– Професионална автобиография /СV/;
– Документи за компютърна грамотност и за чужд език, ако притежава такива /копия/;
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
9. Срок и място за подаване на документите и разработената концепция:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. в Народно читалище „Съгласие 1905”гр. Българово, на адрес: гр. Българово, общ. Бургас, п.к.8110, ул. ”Първи май” №1, тел. 0888311699 – председател, в срок до 14.07.2022г., включително.
Заявлението и документите за участие, описани подробно по- горе, се подават в запечатан плик с надпис “Конкурс за заемане на длъжността “Читалищен секретар” на Народно читалище „Съгласие 1905”, гр. Българово, изписват се трите имена на кандидата, адрес, телефон и e-mail (ако има такъв).
10. Минимален размер на основната работна заплата и работно време:
1100 лева брутно трудово възнаграждение, при 8 часов работен ден с готовност за ангажираност през почивни дни при провеждането на културни мероприятия.
В срок до 10 дни от изтичане срока за подаване на документи, кандидатите ще бъдат уведомени дали са допуснати, както и за датата и часа на насрочения конкурс. Други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на официалния сайт на читалището
Все още няма коментари.

Вашият коментар