Покана за общо отчено изборно събрание – 16.11.2023 г, 17:30 ч.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НЧ «СЪГЛАСИЕ 1905»,

 

Въз основа на решение с протокол № 25/19.10.23 г. Настоятелството при НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ «СЪГЛАСИЕ 1905» свиква ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО, което да се проведе на 16.11.2023 г. от 17.30 часа в сградата на читалището на адрес: гр. Българово ул. «Първи май» №1, при следния ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Отчет за дейността на читалището за 2022 г. и 2023 г.

          1.1 Доклад на дейността;

          1.2 Финансов отчет;

          1.3 Доклад на проверителната комисия;

          1.4 Юридическо становище по хода на делото за липсващите финансови средства.

  1. Проекто бюджет 2023 г. и 2024 г. 
  2. Избор на настоятелство и проверителна комисия

          3.1 Избор на членове на настоятелство с мандат до 3 години, считано от 16.11.2023 г.

          3.2 Избор на председател на настоятелството с мандат до 3 години, считано от 16.11.2023 г.

          3.3 Избор на проверителна комисия с мандат до 3 години, считано от 16.11.2023 г.

  1. Разни

 

 

*При невъзможност да присъствате може да упълномощите доверено от Вас лице, което да Ви представлява на Общото събрание. Пълномощното (оригинал) следва да се носи от упълномощеното лице в деня на събранието.

Все още няма коментари.

Вашият коментар