ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ – 24.03.2024 г.

ПОКАНА 

от НАСТОЯТЕЛСТВОТО

на

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ «СЪГЛАСИЕ 1905» с ЕИК 000044819,

със седалище и адрес на управление: гр. Българово общ. Бургас

ул. «Първи май» №1

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НЧ «СЪГЛАСИЕ 1905»,

 

Настоятелството при НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ «СЪГЛАСИЕ 1905» свиква ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО, което да се проведе на 24.03.2024 г. от 15:00 часа в сградата на читалището на адрес: гр. Българово ул. «Първи май» №1, при следния ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Промени в устава (при наличие на 2/3 от членовете)

          1.1 Начин на уведомление

          1.2 Кворум

  1. Отчет за дейността на читалището за 2023 г.
  2. Проекто бюджет за 2024 г.
  3. Избор на членове на Настоятелство, председател и Проверителна комисия с мандат до 3 години, считано от 24.03.2024 г.
  4. Разни

 

*При невъзможност да присъствате, може да упълномощите доверено от Вас лице, което да Ви представлява на Общото събрание. Пълномощното (оригинал) следва да се носи от упълномощеното лице в деня на събранието.

 

  1. ПРОЕКТО ПРОМЕНИ В УСТАВА

 

1.1 НАЧИН НА УВЕДОМЛЕНИЕ:

ДОСЕГА В УСТАВА:   Чл. 17, /2/ Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието.

ДА СЕ ПРОМЕНИ:

Поканата трябва да бъде изпратена по електронен път (чрез имейл, SMS, вайбър до членовете на общото събрание) не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието. В същият срок може да бъде обявено чрез печатните и електронни медии съобщение за свикване на събранието.

Обявата и всички материали по дневният ред на Общото събрание се публикуват на електронната страница на Читалището в 7 дневен срок преди провеждането му и се считат за връчени на членовете.

 

1.2 КВОРУМ

1.2.1 ДОСЕГА В УСТАВА:  Чл. 17, /3/ Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.

ДА СЕ ПРОМЕНИ:

… При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. (Чл. 27 ЗЮЛНЦ)

 

1.2.2 ДОСЕГА В УСТАВА: /4/ Решенията по чл. 16, ал. 1, т. 1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

ДА СЕ ПРОМЕНИ:

  1. Решения по чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 12 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. Останалите решения на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. (Чл. 29, (1) и (2) от ЗЮЛНЦ)

 

1.2.3 ДА СЕ ДОБАВИ:
Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците не са предвидени в устава. Преупълномощаване не се допуска. (Чл. 28 (3) от ЗЮЛНЦ).

  

  1. Избор на Настоятелство и Проверителна комисия

 

Агенцията по вписванията отказа вписване на обстоятелствата от последното събрание със следните мотиви:

 

„Мотиви:

Видно от представения протокол от проведеното на 07.12.2023 г. общо събрание, е проведена дискусия между участниците и е гласувано решение, прието с 29 гласа „За“, 17 гласа „Против“ и 10 гласа „въздържали се“, съгласно което „Пълномощниците да се уважат за формиране на

кворум за събранието, но при вземането на решения да се гласува само с един глас от присъстващите“.

Посоченото решение прегражда възможността на 25 от членовете на читалището, редовно уведомени и редовно упълномощили своите пълномощници, да участват на събранието. Не може да се приеме, че събранието е редовно проведено.

Във връзка с изложеното следва да бъде постановен отказ по заявление рег.№ 20231215154053 от 15.12.2023 г.“

 

Това налага да се проведе наново избор за членове на Настоятелство, председател и членове на Проверителна комисия.

Все още няма коментари.

Вашият коментар