ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 05.03.2022г от 10 часа

Читалищното настоятелство
при НЧ „Съгласие 1905” – гр. Българово Ви кани на
ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 05.03.2022 г. от 10:00 ч.
в салона на Читалището при следния
Д Н Е В Е Н  Р Е Д:
1. Приемане на нови членове;
2. Отчет за дейността за 2021 г;
З. Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г;
4. Доклад на проверителната комисия;
5. Приемане на бюджет 2022 г;
6. Избор на: член на Настоятелство; избор на председател; избор на член на проверителната комисия;
7. Откриване филиал в с. Миролюбово;
8. Обсъждане приемането на вътрешния правилник за организация дейността на читалището;
9. Други.
*При невъзможност да присъствате може да упълномощите доверено от Вас лице, което да Ви представлява на Общото събрание.
Пълномощното (оригинал) следва да се носи от упълномощеното лице в деня на събранието.
Все още няма коментари.

Вашият коментар