ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на 15.04.2022 г

Читалищното настоятелство при НЧ „Съгласие 1905”  – гр. Българово Ви кани на общо събрание на 15.05.2022 г. от 15:30 ч. в салона на Читалището при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на нови членове;

2. Приемане на бюджет 2022 г;

3. Обсъждане приемането на вътрешния правилник за организация дейността на читалището;

4. Откриване филиал в с. Миролюбово;

5. Други.

 

*При невъзможност да присъствате може да упълномощите доверено от Вас лице, което да Ви представлява на Общото събрание. Пълномощното (оригинал) следва да се носи от упълномощеното лице в деня на събранието.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЕКУЩАТА  ДЕЙНОСТ

НА НЧ“СЪГЛАСИЕ  – 1905“ ГРАД БЪЛГАРОВО

2022 ГОДИНА

1.     Текущата дейност на читалището  ръководи  секретарят на Читалището (СЧ), според трудовата си характеристика, пълномощията дадени му от председателя на Читалището (ПЧ ) и в рамките на взетите от Читалищното настоятелство (ЧН) решения.

2.     СЧ информира ПЧ ежеседмично и при нужда за вземане на спешни решения.

3.     Отговорност за дейността и решенията на СЧ носи ПЧ. Отговорност за дейността на служителите на Читалището (Счетоводител, библиотекар, хигиенист, ръководители на школи) носи СЧ.

4.     ЧН заседава веднъж месечно. Заседанията води ПЧ.

–          СЧ и ПЧ подготвят и предлагат за обсъждане и гласуване дневен ред на заседанието и проекторешения на ЧН;

–          Всеки член на ЧН може да предложи точка от дневния ред за обсъждане и да внесе проекторешение на ЧН;

–          На всяко месечно заседание, СЧ отчита дейността и финансовите приходи и разходи на читалището за изминалият месец и представя план за дейността и финансовите разходи за следващите два месеца. НЧ приема отчета и плана с гласуване.

5.     ЧН взема решения за:

–          изработва, утвърждава и предлага на Общото събрание за приемане годишен финансов отчет и годишен проектобюджет  на Ч;

–          изработва, утвърждава и предлага на Общото събрание за приемане годишен календарен план за дейността на Читалището;

–          приема месечен отчет за дейността на Ч;

–          приема план за предстоящите събития и дейности ( два месеца напред);

–          финансиране на предстоящи дейности;

–          финансови разходи над 200 лева, a над 1000 лева при представени оферти;

–          стартиране на ремонтни дейности;

–          стартиране на рекламни и благотворителни акции;

–          участие в партньорства по реализиране на проекти;

–          кандидатстване и съфинансиране по финансиращи програми;

–          одобрява проектите за кандидатстване на Читалището;

–          одобрява външни проекти за финансиране от Читалището;

–          избор на служители на Читалището.

6.     При необходимост, заседанията на ЧН се провеждат онлайн.

7.     Решения по спешност могат да се вземат неприсъствено в писмен вид с подписи на членовете на ЧН.

8.     Протоколът от заседанията на ЧН се води от секретаря. Всяко решение се формулира ясно, вписва ес броя гласове „за“ и „против“, посочва се срок и отговорник по изпълнението на решението, ако е различен от СЧ.

9.     До една седмица протоколът се подписва от всички членове на ЧН, които са присъствали на заседанието. До две седмици решенията от заседанието се публикуват на сайта на читалището.

10.  Членовете на Проверителната комисия  се уведомяват за заседанията на ЧН и присъстват при желание от тяхна страна. Имат право на съвещателен глас, като не участват в гласуването по решенията.

11.  Всеки член на Читалището, гражданин, автор, НПО или културна институция може да участва в работата на читалището, като входира при секретаря (който представя на Настоятелството) проект за дейност или събитие, което да организира , който съдържа Сценарий и финансов разчет. При одобрение от ЧН изпълнява проекта със съдействието и под контрола на ЧС.

12.  Всеки член на Читалището или гражданин, може да зададе въпрос към ЧН  или да предложи на ЧН проекторешение по определена тема писмено, като предложението се входира от СЧ и се представи за разглеждане на заседание на ЧН. В срок до 1 месец СЧ представя официален писмен отговор за взетите решения.

13.  ПК изисква от ПЧ и СЧ документи за проверка, като съставя протокол за проверката. В срок до 14 дни дава предписания със забележки на ЧН и запознава ОС с резултатите от проверката.

14.  На сайта на Читалището се публикува:

–          годишен финансов отчет;

–          годишен проектобюджет ;

–          годишен календарен план за дейността;

–          протоколи от Общо събрание;

–          решенията от заседания на ЧН;

–          решенията от заседания на ПК;

–          информация за основните дейности на Читалището;

–          информация за предстоящи и проведени събития;

–          обяви и конкурси.

15.  Решенията на ЧН са задължителни и се свеждат за изпълнение от ПЧ към СЧ и читалищните служители.

Все още няма коментари.

Вашият коментар