Политика за защита на личните данни

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ“ 1905 ГР. БЪЛГАРОВО

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от НЧ “Съгласие” 1905 гр. Българово дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

 

 1. Данни за администратора и за контакт с него.

НЧ “Съгласие” 1905  гр. Българово, наричана по долу само Читалището, е юридическо лице с нестопанска цел, което се състои от всички вписани в регистрите и членове, служители, читатели и посетители.

НЧ “Съгласие” 1905  гр. Българово е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените и от закона правомощия, като седалището и адресът на управление на НЧ “Съгласие” 1905 са: гр.Българово, община Бургас, ул. Първи май №1 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до Читалището като администратор на данни.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: saglasie1905@abv.bg

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните.

С Длъжностното лице за защита на данните на НЧ „Съгласие“ 1905 гр. Българово, може да се свържете на електронен адрес: saglasie1905@abv.bg, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

 1. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

НЧ “Съгласие” 1905 гр. Българово,  осъществява правомощията, предвидени в Закона за народните читалищата, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Водене на регистър на членовете на НЧ “Съгласие” 1905 гр. Българово, предвиден в Закона за народните читалищата и ЗЮЛНЦ
 • Водене на читатели и посетители вписани в регистъра на библиотеката към НЧ “Съгласие” 1905 гр. Българово, предвиден в Закона за народните читалища и НАРЕДБА № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд
 • Свикване и организиране на общото събрание на членовете на НЧ “Съгласие” 1905 гр. Българово
 • Повишаване на професионалната квалификация на служители и персонал;
 • Определяне и събиране на членски внос;
 • Изпълнение на други функции, определени от закона.

При упражняване на правомощията си НЧ “Съгласие” 1905 гр. Българово, обработва лични данни на членовете на читалището, читатели и посетители в библиотеката на читалището, служители и персонал, дарители и други лица, основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, НЧ “Съгласие” 1905 гр. Българово, обработва лични данни на основание Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Когато Читалището обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 1. Категории получатели на данни извън НЧ “Съгласие” 1905 гр. Българово.

НЧ “Съгласие” 1905 гр. Българово не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Община Пловдив, органи, искащи предоставяне на правна помощ и др.п.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

 

 1. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни НЧ “Съгласие” 1905 гр. Българово, обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. Архивът с решенията за налагане на дисциплинарни наказания се съхранява 15 години, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

 1. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до НЧ “Съгласие” 1905 гр. Българово (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на НЧ “Съгласие” 1905 гр. Българово.

 1. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – Бургас.

 1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

НЧ “Съгласие” 1905 гр. Българово не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

 

 1. Въведени от НЧ “Съгласие” 1905 гр. Българово мерки за защита на личните данни.

С Инструкцията за технически и организационни мерки на НЧ “Съгласие” 1905 гр. Българово за защита на личните данни, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в НЧ “Съгласие” 1905 гр. Българово, може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на НЧ “Съгласие” 1905 гр. Българово: saglasie1905@abv.bg.